Algemene gebruiksvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik dat gemaakt kan worden van de site www.lepaysdeslacs.be (hierna de “site” genoemd), de inhoud ervan en de informatie die er wordt verzameld. Ze gelden voor de reservatie van toeristische diensten/producten die gerealiseerd worden door de Gebruiker, vanop de site bij een partner-dienstverlener.

1.2 Elk gebruik van de site is onderworpen aan de aanvaarding en het naleven van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

1.3 Ze worden aangeboden in het Frans en in vreemde talen (Engels, Nederlands).

1.4 Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden. Bij wijziging wordt bij de reservatie van toeristische diensten/producten de versie van de algemene gebruiksvoorwaarden toegepast die op de site staat op het moment van de definitieve bevestiging door de Gebruiker van zijn reservatie.

1.5 De algemene gebruiksvoorwaarden kunnen steeds vanop elke pagina van de website geraadpleegd worden. De gebruiker kan deze bewaren door ze op te slaan op de harde schijf van zijn computer of een andere duurzame drager of door ze op papier af te drukken zodat hij ze steeds kan raadplegen. Hij doet dit louter op eigen verantwoordelijkheid.

1.6 De gebruiker wordt gewezen op het feit dat de toeristische diensten/producten die gereserveerd worden via de site naast deze algemene gebruiksvoorwaarden ook onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de partners die de gereserveerde diensten/producten leveren.

1.7 De algemene verkoopsvoorwaarden van elke partner zijn toegankelijk via een hypertextlink die wordt weergegeven tijdens de reservatie evenals in de bevestigingsmail van de reservatie die wordt verzonden nadat de betaling werd uitgevoerd.

2. AANVAARDING

2.1 Elke reservatie die wordt uitgevoerd en betaald via de site is onderworpen aan de voorafgaande, volledige kennisname door de gebruiker, die dit aangeeft door het daartoe voorziene vakje aan te vinken, van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van de algemene verkoopvoorwaarden van de partner die de gewenste dienst of het gewenste product levert.

2.2 Zonder deze aanvaarding is het technisch onmogelijk om het reservatieproces verder te zetten.

3. VOORWERP EN BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE “www.lepaysdeslacs.be”

3.1 De reservatiesite www.lepaysdeslacs.be wordt uitgegeven door de vereniging zonder winstoogmerk "Maison du Tourisme Pays des Lacs", afgekort « MTPL », met maatschappelijke zetel in Route de la Plate Taille, 99 in 6440 Boussu-lez-Walcourt– België, ingeschreven bij de KBO.

3.2 Via de site www.lepaysdeslacs.be levert de Maison du Tourisme Pays des Lacs een platform voor de online reservatie van toeristische diensten/producten (toegangstickets tot bepaalde musea en andere sites en toeristische attracties, accommodatie, pakketten met toegangstickets, accommodatie, ...) die voorgesteld en verkocht worden aan de gebruikers op de site door de partners.

3.3 Het betreft een “toeristische marktplaats” die beheerd wordt via communicatie- en technologiesystemen op basis van het “Open System”-platform, ontwikkeld door de Vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht « ALLIANCE RESEAUX » (met maatschappelijke zetel in Rue Saint Exupéry, 26 in 73300 Saint Jean-de-Maurienne – Frankrijk, geregistreerd bij de griffie van de Handelsrechtbank van CHAMBERY als nummer 393953278).

3.4 De site is een instrument van algemeen belang dat ter beschikking wordt gesteld aan de partners zodat zij in reële tijd hun toeristische diensten en producten met inbegrip van accommodatie en vrijetijdsactiviteiten zouden kunnen aanbieden en verkopen.

3.5 De toeristische diensten/producten die onze partners op de site aanbieden, worden uitsluitend geleverd en beheerd door en onder de verantwoordelijkheid van deze partners, krachtens hun algemene verkoopsvoorwaarden. Het is dan ook aan de gebruiker om kennis te nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden van elke partner die de gewenste prestaties/producten levert, en dat voorafgaand aan de definitieve reservatie via de site.

3.6 De "Maison du Tourisme Pays des Lacs" verspreidt de toeristische diensten/producten op de site enkel als bemiddelaar tussen de gebruiker van de site en de partner. Door een reservatie uit te voeren via www.lepaysdeslacs.be verbindt de gebruiker zich tot een rechtstreekse contractuele relatie met de partner die betrokken is bij de reservatie.

3.7 Het is echter occasioneel mogelijk dat de "Maison du Tourisme Pays des Lacs" op hun site aan de gebruikers in eigen naam en voor eigen rekening pakketten aanbiedt met diverse toeristische diensten en/of producten (toegangstickets tot musea, accommodatie, catering, ...).

3.8 In dat geval worden de pakketten die worden aangeboden door de "Maison du Tourisme Pays des Lacs" op de site exclusief geleverd en beheerd door en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Naast de algemene gebruiksvoorwaarden zijn ze dan ook onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van de "Maison du Tourisme Pays des Lacs" die van toepassing zijn op het aangeboden pakket en die beschikbaar zijn op de site.

3.9 In deze laatste hypothese sluit de "Maison du Tourisme Pays des Lacs" rechtstreeks een contract met de gebruiker. De gebruiker moet zich dan ook rechtstreeks tot deze laatste wenden met alle vragen of klachten in verband met zijn reservatie of voor alle vragen om wijzigingen of annulatie van zijn reservatie volgens de instructies en voorwaarden die staan aangegeven in de algemene verkoopsvoorwaarden van d"Maison du Tourisme Pays des Lacs"  en die van toepassing zijn op het desbetreffende pakket. 

3.10 De toeristische diensten/producten die op de site worden aangeboden, zijn louter beschikbaar voor privégebruik en zijn niet bestemd voor commercieel gebruik in het kader van een commerciële of concurrerende activiteit of doelstelling.

4. HET AFSLUITEN VAN EEN ONLINE CONTRACT VOOR ALLE TOERISTISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN

4.1 De gebruiker van de site die een aangeboden toeristische dienst of toeristisch product gebruikt/koopt, moet minstens 18 jaar oud zijn, juridisch bekwaam zijn om alleen een contract aan te gaan en de site te gebruiken conform de algemene gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van de definitieve bevestiging van de reservatie.

4.2 Het online reservatieproces op de site bestaat uit vier stappen, namelijk:
- stap 1: via de tab “toevoegen aan het mandje” selectie door de gebruiker van de gewenste diensten/producten om deze aan zijn mandje toe te voegen;
- stap 2: eens de inhoud van het mandje definitief vastligt, invullen door de gebruiker van de persoonsgegevens in de verplichte velden van het reservatieformulier (naam, voornaam, adres) en validatie van de ingevoerde informatie;
- stap 3: aanvaarding zonder voorbehoud door de gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de algemene verkoopsvoorwaarden die gelden voor elke gereserveerde dienst/elk gereserveerd product;
- stap 4: definitieve validatie van de reservatie door de gebruiker na invoer en bevestiging van zijn bankgegevens voor de integrale betaling van de verschuldigde prijs via het beveiligde online betalingssysteem dat op de site ter beschikking staat.

4.3 De gebruiker wordt gewezen op het feit dat de persoonsgegevens die hij invult in het online reservatieformulier en ook zijn bankgegevens (enkel voor hotels) aan de betrokken partner worden doorgegeven bij reservatie.

4.4 Na de vierde stap van het online contractproces wordt de reservatie van de gebruiker definitief op de opschortende voorwaarde van bevestiging door de betrokken partner van de gewenste beschikbaarheden.

4.5 De beschikbaarheden van de dienstverlener worden in werkelijke tijd weergegeven op de site op basis van de informatie die door de partner wordt meegedeeld. Deze hebben slechts een indicatieve waarde, rekening houdend met de transacties die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd via de verschillende commerciële kanalen (sites, telefoon, mail). Bij dubbele reservatie moet de betrokken dienstverlener de gebruiker contacteren om het probleem in der minne te schikken of de gebruiker terug te betalen.

4.6 De dienstverlener die de gereserveerde dienst of het gereserveerde product levert, stuurt daarop (automatisch via Open System) naar de gebruiker een bevestigingsmail met de gereserveerde prestaties (in de tekst van de mail of in een bijlage), de betaalde prijs, het adres van de gebruiker evenals de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan de dienstverlener en de reservatie, waarin het mogelijk is voor de gebruiker om zijn reservatie te annuleren of te wijzigen. 

4.7 De bevestigingsmail van de reservatie wordt door de dienstverlener (automatisch via Open System) doorgestuurd naar het elektronische adres dat door de gebruiker werd meegedeeld op het reservatieformulier. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te verzekeren van de juistheid van de gegevens die bij reservatie werden opgegeven.

4.8 In de veronderstelling dat de gebruiker geen bevestigingsmail ontvangt na zijn reservatie, moet hij meteen met de betrokken partner contact opnemen.

5. AFWEZIGHEID VAN HERROEPINGSRECHT

5.1 Conform artikel VI.53 van het Economische wetboek beschikt de gebruiker niet over een herroepingsrecht bij de reservatie op afstand van de verlening van “accommodatiediensten (anders dan voor residentiële doeleinden), transport, verhuur van wagens, catering of diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten”, of ze nu samen in de vorm van een toeristisch forfait of afzonderlijk op de site worden gereserveerd, voor een specifieke datum of volgens een specifieke frequentie.

6. WIJZIGING OF ANNULATIE VAN EEN RESERVATIE

6.1 Elke reservatie die op de site wordt uitgevoerd kan na bevestiging niet meer online door de gebruiker gewijzigd worden. Daarom is het belangrijk dat deze voorafgaand aan de definitieve bevestiging controleert of de informatie die hij opgeeft wel exact en volledig is.

6.2 Elke vraag om wijziging moet rechtstreeks tot de partner gericht worden volgens de instructies gegeven in de bevestigingsmail van de reservatie. De vraag om wijziging wordt behandeld door de partner volgens zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden waarbij d"Maison du Tourisme Pays des Lacs"  een derde partij is.

6.3 In principe heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om een reservatie die hij op de site deed te annuleren. De annulatie moet bij de dienstverlener gebeuren binnen de vooropgestelde termijnen en volgens de modaliteiten en voorwaarden voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden van de betrokken partner, zoals aanvaard door de Gebruiker tijdens het reservatieproces op de site waarbij d"Maison du Tourisme Pays des Lacs"  derde partij is.

6.4 De eventuele terugbetaling van de sommen die de Gebruiker betaalde op de site bij reservatie, die verschuldigd is ten gevolge van een annulatie of wijziging van zijn reservatie, behoort toe aan de betrokken partner volgens zijn algemene verkoopsvoorwaarden zonder tussenkomst noch aansprakelijkheid van d"Maison du Tourisme Pays des Lacs".

6.5 De gebruiker wordt verder geïnformeerd dat de annulatie van een reservatie kosten met zich kan meebrengen volgens de van toepassing zijnde algemene verkoopsvoorwaarden van de Dienstverlener. Het is ook mogelijk dat in bepaalde gevallen (speciale aanbiedingen, pakket, promotie, ...) de gebruiker geen aanspraak kan maken op de terugbetaling van de sommen die op de site werden betaald bij de betrokken partner in geval van annulatie van de reservatie. 

6.6 De gebruiker moet dan ook kennis nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden van de betrokken partner, naast de algemene gebruiksvoorwaarden, alvorens een reservatie uit te voeren. Wanneer hij een reservatie uitvoert, wordt de gebruiker tijdens het reservatieproces uitgenodigd om kennis te nemen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden van de betrokken partner en deze te aanvaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Anders kan het reservatieproces niet worden voortgezet.

7. TARIEVEN

7.1 De tarieven voor diensten en producten die op de site worden aangeboden, staan in euro uitgedrukt en zijn inclusief B.T.W. behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld op de site of in de bevestigingsmail van de reservatie.

7.2 De tarieven die op de site staan weergegeven, zijn deze die de partners hanteren op de verschillende commerciële kanalen (behoudens occasionele promoties die rechtstreeks door de dienstverlener worden aangeboden in het kader van een specifieke actie).

7.3 De tarieven zijn onderworpen aan eventuele wijzigingen door de partners. Ze worden op de site bijgewerkt naarmate er tariefwijzigingen worden doorgevoerd door de partners.

7.4 In elk geval zijn de tarieven die aan de gebruiker worden gefactureerd deze die gehanteerd worden door de partner op de datum van de definitieve bevestiging van de reservatie door de gebruiker op de site.

7.5 Alle speciale aanbiedingen en promoties worden als dusdanig aangegeven.

8. BETALING

8.1 De betaling van de totale prijs van de prestaties gebeurt online bij d"Maison du Tourisme Pays des Lacs" op het moment van de reservatie (stap 4 in het reservatieproces), via bankkaart, via het beveiligde betaalsysteem dat op de site bestaat.

8.2 Dit online betaalsysteem maakt het mogelijk de bijkomende verkoop te beheren van meerdere diensten en producten die afkomstig zijn van verschillende dienstverleners in één eenmalige betaling die daarop wordt verdeeld door d"Maison du Tourisme Pays des Lacs" , via elektronische overschrijving (SEPA) op de bankrekening van elke dienstverlener.

8.3 Elke wijziging die wordt aangebracht door de Gebruiker in zijn reservatie na de definitieve validatie op de site (aantal personen, bijkomende dienst, ...) en die leidt tot een prijssupplement of bijkomende kosten voor de gebruiker moet rechtstreeks door deze laatste betaald worden aan de betrokken dienstverlener.

8.4 De eventuele terugbetaling van de prijs die op de site betaald werd door de gebruiker wordt rechtstreeks door de betrokken dienstverlener uitgevoerd volgens zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE "MAISON DU TOURISME PAYS DES LACS" 

9.1 Zoals aangegeven hierboven in punt 3.6 vervult d"Maison du Tourisme Pays des Lacs"  enkel de rol van tussenpersoon tussen de gebruiker en de dienstverlener. De "Maison du Tourisme Pays des Lacs"  kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die de gebruiker lijdt, als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van:
- de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van het contract dat rechtstreeks werd gesloten tussen de gebruiker en de dienstverlener waarbij d"Maison du Tourisme Pays des Lacs" de derde is;
- alle verkeerde, onnauwkeurige of onvolledige informatie over het product of de dienst die de betrokken dienstverlener op de site aanbiedt.
Het is belangrijk aan te geven dat de informatie die door d"Maison du Tourisme Pays des Lacs" op de site wordt gegeven gebaseerd is op de inlichtingen ontvangen van de dienstverleners. Alleen de dienstverlener die de dienst/het product levert, is verantwoordelijk voor het precieze, volledige, bijgewerkte en exacte karakter van de informatie daaromtrent die op de site staat, met inbegrip van tarieven en beschikbaarheid.

9.2 De "Maison du Tourisme Pays des Lacs"  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die aan de gebruiker wordt veroorzaakt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kan zijn van een tijdelijke onbeschikbaarheid van de site (door een technisch defect, een update, ...) of een probleem met de verbinding met de site, tijdens het reservatieproces.

9.3 De "Maison du Tourisme Pays des Lacs"  kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt wordt aan de gebruiker als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van fouten die de Gebruiker zou hebben begaan tijdens het invoeren van de persoonsgegevens die gevraagd worden in het reservatieformulier of het frauduleus gebruik van zijn bankkaart door derden.

9.4 De "Maison du Tourisme Pays des Lacs"  gaat geen verbintenis aan ten opzichte van de gebruikers van de site wat betreft de kwaliteit van de toeristische diensten/producten die door haar op de site verkocht worden voor rekening van de partners.

9.5 De links naar andere sites vallen niet onder de aansprakelijkheid van d"Maison du Tourisme Pays des Lacs" , daar zij geen controle uitoefenen over de inhoud van deze sites. Bijgevolg kan d"Maison du Tourisme Pays des Lacs" niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de reclame, de producten, de diensten of alle andere hulpmiddelen die beschikbaar zijn op of vanaf deze sites of externe bronnen die zij niet heeft gecontroleerd noch goedgekeurd noch kunnen zij aansprakelijk worden gehouden voor alle schade die ontstaat uit of in verband met het gebruik van deze links.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 De site en alle elementen ervan (informatie, presentatie van de site, infrastructuur, logo’s, teksten, grafische elementen, foto’s, afbeeldingen, illustraties, software, ...) behoren tot de exclusieve eigendom van d"Maison du Tourisme Pays des Lacs" en/of de leveranciers van de inhoud, de toekenners van exploitatievergunningen van de software gebruikt op de site, partners en toeristische spelers.

10.2 Het is evenwel verboden voor de gebruiker van de site om de inhoud van de site en de informatie die er wordt verzameld volledig of deels te reproduceren, te wijzigen, te gebruiken, te integreren of te benutten zonder de voorafgaande en schriftelijke uitdrukkelijke toelating van Ld"Maison du Tourisme Pays des Lacs"

11. NIETIGHEID

11.1 Indien een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden als niet-uitvoerbaar of ongeldig zou worden beschouwd, volledig of gedeeltelijk, zal de desbetreffende bepaling geacht worden geen deel uit te maken van de algemene gebruiksvoorwaarden. De geldigheid en de uitvoering van de andere delen van de algemene gebruiksvoorwaarden zullen daardoor niet beïnvloed worden.

11.2 Bovendien zal de als nietig of niet-uitvoerbaar verklaarde bepaling vervangen worden, desgevallend met terugwerkende kracht tot de datum van inwerkingtreden van het online afgesloten contract, door een andere geldige en uitvoerbare verklaring waarvan de juridische effecten de ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 De algemene gebruiksvoorwaarden en het verlenen van onze diensten vallen uitsluitend onder het Belgische recht.

12.2 Alle geschillen en/of betwistingen die het gevolg zijn van het verlenen van onze diensten en/of in verband met de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de onderhavige gebruiksvoorwaarden worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

Privacy verklaring

De vertrouwelijkheid van de gegevens is van groot belang voor de "Maison du Tourisme Pays des Lacs" en we willen een open en transparante houding aannemen in de context van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

We hebben richtlijnen opgesteld voor de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De vzw "Maison du Tourisme Pays des Lacs"is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming.

"Maison du Tourisme Pays des Lacs" vzw

Route de la Plate Taille, 99 - 6440 Boussu-lez-Walcourt

België

Btw-nummer: BTW-nummer BE0860.676.248

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens worden gedeeld binnen de commerciële afdeling van de vzw "Maison du Tourisme Pays des Lacs".

Wij verzenden, verkopen of ruilen uw gegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden buiten de commerciële afdeling van d"Maison du Tourisme Pays des Lacs".

Wat zijn jouw rechten?

Recht van toegang:
U hebt het recht om te allen tijde informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U kunt contact opnemen met de vzw "Maison du Tourisme Pays des Lacs" zodat deze u uw persoonlijke gegevens kan toesturen per e-mail, info@lepaysdeslacs.be

Recht van rectificatie:
U hebt het recht om de correctie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen als ze onjuist zijn en dat ze worden ingevuld als ze onvolledig zijn.

Updates van onze vertrouwelijkheidsclausule:

Mogelijk moeten we onze vertrouwelijkheidsclausule bijwerken. De meest recente versie van de vertrouwelijkheidsclausule is nog steeds te vinden op onze website. We zullen alle wezenlijke wijzigingen die aan de vertrouwelijkheidsclausule zijn doorgevoerd communiceren, bijvoorbeeld het doel van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, de identiteit van de Controller of uw rechten.